Free Web Space | BlueHost Review  

 
 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติดไม่ได้เป็นปัญหาของผู้ติดยาเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย สำหรับผู้ติดยาเสพติดจะบั่นทอนสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเป็นที่รังเกียจของสังคม ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ของผู้ติดยาก็ต้องเป็นทุกข์ เมื่อพบว่ายาเสพติดได้กลายเป็นสิ่งที่ทำลายอนาคตของลูก ญาติ พี่น้อง เกิดความอายที่สมาชิกในครอบครัวติดยา เพื่อนฝูงหรือครูอาจารย์ย่อมไม่ต้องการที่จะเห็นเพื่อนหรือลูกศิษย์ของตนต้องได้รับความทุกข์จากปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ ปัญหายาเสพติดยังส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมด้วย กล่าวคือ ปัญหายาเสพติดทำให้ชุมชนและสังคมต้อสูญเสียบุคคลที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศ โดยในแต่ละปีรัฐบาลจะต้องทุ่มเทงบประมาณเป็นจำนวนมาก สำหรับนำมาแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะนำเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศในด้านอื่น
ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มิให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และสังคม
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น จุดเริ่มต้นคงจะต้องมองการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น จุดเริ่มต้นคงจะต้องมองการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ตัวเองก่อนแล้วจึงขยายการป้องกันไปยังคนในครอบครัวและเพื่อนรอบข้าง ท้ายที่สุดจะต้องมองการป้องกันและแก้ไขปัญหาไปสู่ชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่
1. การป้องกันและแก้ไขตนเองจากยาเสพติด
2. การป้องกันและแก้ไขครอบครัวของตนเอง จากปัญหายาเสพติด
3. ถ้าสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งติดยาเสพติด จะแก้ไขอย่างไร
4. การป้องกันและแก้ไขชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด